ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

 1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden – Colette van Schilt Interieurs – is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20165309, gevestigd aan de Schubertlaan 28a, 4702 KD Roosendaal.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die opdrachtgever met Colette van Schilt Interieurs sluit. Van toepassing gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 3. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Colette van Schilt Interieurs.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Uitvoering van opdracht advies of ontwerp

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Colette van Schilt Interieurs aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van alle aan Colette van Schilt Interieurs verstrekte gegevens
 3. Colette van Schilt Interieurs draagt er zorg voor dat de uitvoering zorgvuldig en kundig geschied.
 4. Colette van Schilt Interieurs heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien een goede uitvoering van opdracht dit vereist.
 5. Ingekochte uren kunnen worden besteed als begeleiding tijdens verbouwing/restyling project, aankoopbegeleiding van meubelen, tegelwerk, vloer/tapijt, woonaccessoires, etc. of aanvullende interieuradviezen. Het te maken van een afspraak voor te besteden uren is in overleg.

3. Kosten en Betaling

 1. Een offerte is kosteloos en vrijblijvend. Een offerte is opdracht na ondertekening of akkoord via e-mail van de offerte door opdrachtgever.
 2. Voor extra werkzaamheden en/of aanvullende adviezen die niet in de offerte staan vermeld geldt een meerprijs. Dit geldt ook voor nieuwe aanpassingen op 3D-renders, tenzij anders vermeld.
 3. De realisering van de opdracht vangt aan in de tussenpartijen overeengekomen week, na ontvangst van een aanbetaling van 50% van het totaal bedrag. De resterende 50% dient te worden voldaan na levering/presentatie van het (1e) ontwerp, dan wel binnen7 dagen. Eventuele aanpassingen aan het ontwerp worden z.s.m. nagezonden per e-mail.
 4. Betaling voor een mondeling advies op locatie dient direct na afloop en contant te worden voldaan.
 5. Kleuradviezen die onder voorbehoud zijn, doordat dit ten tijde van het advies niet op de betreffende locatie mogelijk is, worden achteraf definitief bepaald. Hiervoor wordt minimaal een half uur in rekening gebracht en is afhankelijk van de hoeveelheid ruimtes.
 6. Bij verzuim van betaling komen proceskosten en alle overige door Colette van Schilt Interieurs te maken kosten ten laste van opdrachtgever.
 7. Prijzen zijn in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief voor zakelijke opdrachten of dienstverlening.
 8. Gemaakte kilometers worden berekend met de Google maps routeplanner over de snelste route. De kilometervergoeding bedraagt € 0.49 per kilometer incl. btw.
 9. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend aan opdrachtgever.
 10. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Colette van Schilt Interieurs gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
 11. Wanneer een gemaakte afspraak voor een interieuradvies op locatie geannuleerd wenst te worden, dient men dit uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar te maken. Indien hier niet aan wordt voldaan is Colette van Schilt Interieurs genoodzaakt 25% van de totale kosten hiervoor in rekening te brengen.
 12. Ingekochte uren worden vooraf in rekening gebracht.
 13. Bestede ingekochte uren worden d.m.v. een urenregistratie bij gehouden. Kilometer vergoeding en gemaakte parkeerkosten worden achteraf in rekening gebracht d.m.v. nacalculatie. 
 14. Ingekochte uren worden niet teruggenomen of verrekend.  
 15. Voor de aankoop van woonaccessoires bij afstyling wordt een voorschot in contanten in rekening gebracht, wat na oplevering van de styling verrekend wordt met de werkelijk gemaakte kosten van aanschaf woonaccessoires.                                                   

 4. Levertijd

 1. De levertijd van het eindproduct gaat in overleg met de opdrachtgever en na ontvangst van de aanbetaling door Colette van Schilt Interieurs.
 2. Na aanbetaling opdracht wordt de opdracht definitief ingepland.
 3. De door Colette van Schilt Interieurs opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 4. Indien de gegevens waarvan Colette van Schilt Interieurs heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht niet tijdig zijn verstrekt heeft Colette van Schilt Interieurs het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 5. Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht een opdracht niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, wordt Colette van Schilt Interieurs ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of de overeenkomst wordt in overleg tussen partijen opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waar Colette van Schilt Interieurs geen invloed op heeft of op redelijkerwijs kan hebben.
 2. Indien Colette van Schilt Interieurs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare geen zelfstandige waarde heeft.

 6. Aansprakelijkheid

 1. Colette van Schilt Interieurs is niet aansprakelijk voor onjuistheden in door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Colette van Schilt Interieurs is niet aansprakelijk voor eventuele (indirecte) schade van welke aard dan ook.
 3. Colette van Schilt Interieurs is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen van producten o.d. die beïnvloed wordt of zijn door lichtval en/of factoren van buitenaf.
 4. Colette van Schilt Interieurs is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten.
 5. Colette van Schilt Interieurs biedt niet de garantie dat geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
 6. Colette van Schilt Interieurs is niet aansprakelijk voor de gedane uitvoering/ realisatie of schade door derden.

 7. Klachten

 1. Klachten dienen binnen 1 maand na ontvangst van geleverde per brief of e-mail kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
 2. Wanneer een klacht gegrond is zal Colette van Schilt Interieurs de werkzaamheden aan of verricht Colette van Schilt Interieurs de werkzaamheden opnieuw. Indien partijen niet tot overeenstemming komen gaan partijen in overleg om tot een passende oplossing te komen.

 8. Schade

 1. Ingeval van huur van meubels, materialen en/of accessoires via Colette van Schilt Interieurs zorgt opdrachtgever voor juist gebruik daarvan en voorkomt beschadiging en/of diefstal van de meubels en materialen en/of accessoires. De duur van de huur van de meubels en materialen en/of accessoires wordt vastgelegd in een overeenkomst Indien van of via Colette van Schilt Interieurs gehuurde meubels, materialen en/of accessoires na levering beschadigen of gestolen worden is de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van opdrachtgever.

  9. Overige bepalingen

 1. Colette van Schilt Interieurs is gerechtigd haar naam op haar werk te vermelden.
 2. Colette van Schilt Interieurs is te allen tijde bevoegd een opdracht niet te aanvaarden.
 3. Colette van Schilt Interieurs behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekening en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit.

Top